• AGO_9865 .JPG
 • AGO_9889 .JPG
 • AGO_9897 .JPG
 • AGO_9914 .JPG
 • AGO_9916 .JPG
 • b .jpg
 • Baroli .JPG
 • eno 1 .jpg
 • Grape Pinot Nero Romanee .jpg
 • Monte Charlemagne 1 .jpg
 • MON_3170 .JPG
 • MON_3189 .JPG
 • Pinot Noir Grapes - Charles Ranch Vineyards, Boonville .JPG
 • Vigna Romanee Conti .jpg
 • _DSC2992 .JPG
 • _DSC3005 .JPG
 • _DSC3044 .JPG
 • _DSC3053 .JPG
 • _DSC3071 .JPG
 • _DSC3075 .JPG
dat nen can gio salereal điều chưa kể

dat nen can gio salereal điều chưa kể

M·t b±ng khu đô thË GS Metrocity Nhà Bè t¡o gì?

dñ án GS Metrocity đưãc chç đ§u tư GS E&C Hàn QuÑc phát triÃn lÓi k¿t c¥u theo phong cách châu âu cÕ điÃn, héa h¹n nơi đây s½ mang đ¿n càng không gian sinh sÑng sang cao c¥p cho mÍi Nhïng cư dân ß Gs Metrocity Nhà Bè. lÑi k¿t c¥u này đưãc đông đ£o Các Khách hàng chÝ đón. Đây s½ là càng siêu ph©m t¡i khu Nam Sài Gòn ß trung tâm Nhà Bè vào t¡i gian tÛi đưãc triÃn khai bßi t­p đoàn uy tín hàng đ§u ViÇt Nam.

Theo thông tin c­p nh­t mÛi nh¥t të chç đ§u tư GS E&C Hàn QuÑc thì khu đô thË GS Metrocity Nhà Bè đưãc xây dñng Nhïng tiÇn nghi vưãt trÙi hàng đ§u khu,quý Quý khách hàng s½ đưãc an cư trong sÑ càng khu đô thË tiên ti¿n đ³ng c¥p khu Nam Sài Gòn đưãc coi như là khu đô thË Phú Mù Hưng thé 2 t¡i Nhà Bè. thú vË khu xung quanh khu đô thË GS Metrocity Nhà Bè đưãc quy tå mÙt hÇ thÑng giao thông huy¿t m¡ch t¡o tính g¯n k¿t b­c nh¥t ß khu Nam như tuy¿n đưÝng NguyÅn Hïu ThÍ.

Các phân khu vñc ß căn hÙ GS Metrocity Nhà Bè.

Công viên trung tâm đưãc phát triÃn rên khu đ¥t trên 77ha, đây là công mĩ đưãc xem như lá phÕi cça qu­n 7 trong tương lai. ch× đây đưãc t­p đoàn GS E&C Hàn QuÑc phát triÃn ĐÑi vÛi lÑi k¿t c¥u c£nh quan châu âu cÕ điÃn.

Theo ghi nh­n cça đÙi ngũ SaleReal Team thì công mĩ trung tâm cça nhà phÑ GS Metrocity Nhà Bè có quy mô m¡nh nh¥t Nam Sài Gòn trong t¡i gian đ¿n. Quý khách lúc an cư ß dñ án GS Metrocity Nhà Bè s½ đưãc an cư trong càng không gian xanh cñc đ¹p đưãc bao phç cây xanh tÑi đa diÇn tích khu đô thË.

Phân khu vñc dñ án cao t§ng: C­p nh­t mÛi nh¥t të chç đ§u tư GS E&C Hàn QuÑc, căn hÙ GS Metrocity Nhà Bè đưãc xây Các block căn hÙ và trung tâm kinh doanh s§m u¥t t¡i trung tâm căn hÙ.

Đây là nhà phÑ t¡o quy mô m¡nh b­c nh¥t khu Nhà Bè trong thÝi gian tÛi, khu vñc này đưãc t­p đoàn GS E&C Hàn QuÑc phát triÃn nên càng tÕ hãp khu đô thË d«n đ§u đưãc trang bË Các dËch vå kinh doanh cao c¥p.

cơ sß v­t ch¥t này phåc vå cho đòi hÏi sÑng cça dñ án GS Metrocity. nơi đây không chÉ là càng môi trưÝng sÑng cao c¥p mà còn là mÙt khu đô thË d«n đ§u dành cho Nhïng dân cư ra đ¡t ß qu­n 7 nh¯c riêng biÇt và khu Nam Sài Gòn nói cùng.

Phân khu vñc chéc lñc căn hÙ công cÙng.

dñ án GS Metrocity đưãc chç đ§u tư triÃn khai và xây Nhïng khu đô thË công cÙng t¡o quy mô hơn 120 ha. Đây là càng y¿u tÑ Vưãt b­c ß căn hÙ dành cho Nhïng cư dân. C£m nh­n cça nhóm chuyên gia SaleReal Team vÁ dñ án GS Metrocity Nhà Bè, đưãc chç đ§u tư trang bË Các thi¿t bË d«n đ§u khu. trong phân khu này đưãc xây dñng Các tuy¿n đưÝng giao thông nÙi bÙ đÙng bÙ ĐÑi vÛi Nhïng tuy¿n đưÝng giao thông bên ngoài, Khi¿n cư dân khu đô thË trong tương lai thu­n lãi k¿t nÑi đ¿ Các tuy¿n đưÝng ngo¡i khu mÙt cách mau nh¥t.

Rút ng¯n thÝi gian di chuyÃn l¡i Nhïng khu vñc lân c­n và k¿t nÑi vÁ trung tâm thành phÑ HÓ Chí Minh càng cái nhanh nh¥t. Khách hàng đang sinh sÑng và khi¿n viÇc ß trung tâm thành phÑ HÓ Chí Minh t¡o thà lña chÍn cho mình càng dñ án căn hÙ chung cư GS Metrocity Nhà Bè nh±m sinh sÑng lâu dài.

trong sÑ bÑi c£nh sàn BDS khu Nam đang hơn đà gia tăng tÑc và đón đ§u đưãc cú hích Cơ sß h¡ t§ng giao thông vô cùng lÛn m¡nh cça khu này trong sÑ nay gian đ¿n, s½ khi¿n đÕi mÛi diÇn m¡o khu Nam cũng như trË giá b¥t đÙng s£n gia tăng vưãt b­t trong thÝi gian đ¿n.

tiÇn nghi căn hÙ GS Metrocity Nhà Bè.

Nhïng h¡ng måc dñ án NÕi trÙi trong dñ án GS Metrocity Nhà Bè theo c­p nh¥t të nhóm SaleReal Team và Các cÙng thå të chç đ§u tư GS Metrocity Nhà Bè bao gÓm: khu vñc vui chơi tr» em đưãc xây dñng Các thi¿t bË cao c¥p đ£m b£o yên ninh cho Các em nhÏ đưãc k¿t c¥u vưãt trÙi so VÛi Nhïng dñ án g§n kÁ trong sÑ khu vÁ quy mô.

khu vñc vui chơi gi£i trí thà dåc ngoài trÝi,nơi đây đưãc chç đ§u tư GS E&C Hàn QuÑc đ§u tư Các sân t­p như: Sân bóng rÕ, sân tennis, sân bóng đá..v.v. Các tiÇn nghi này s½ chÉ phåc riêng cho ngưÝi dân nhà phÑ Gs Metrocity.

hÓ bơi tràn bÝ đưãc đ·t ß trung tâm căn hÙ đưãc bao phç mÙt không gian xanh rÙng lÛn të công mĩ trung tâm, héa h¹n điÃm đây s½ đem tÛi cho mÍi Các dân cư mÙt cuÙc sÑng tho£i mái và đ³ng c¥p d«n đ§u khu vñc Nhà Bè so ĐÑi vÛi Các nhà phÑ liÁn kÁ cùng vÛi phân khúc t¡i sàn qu­n 7.

Dòng s£n ph©m phong phú ß nhà phÑ Gs Metrocity Nhà Bè.

Theo Các thông tin mà đÙi ngũ SaleReal Team c­p nh­t të chç đ§u tư thì nhà phÑ GS Metrocity s½ c¥p ra thË trưÝng nhïng mô hình BDS đa d¡ng, đây là thông tin tích cñc dành Các chç đ§u tư t¡i Nam Sài Gòn trong sÑ t¡i gian tÛi đà đưa nên gi£i pháp đ§u tư thích hãp lý so ĐÑi vÛi cách tài chính cça mình.

biÇt thñ GS Metrocity Nhà Bè đưãc phát triÃn trong sÑ mÙt khuôn mĩ biÇt l­p n±m ß trung tâm nhà phÑ, nơi đây thích hãp cho Nhïng gia đình đông ngưÝi ho·c Các Khách hàng có nhu c§u hưßng già ß thành phÑ Sài Gòn.

nhà phÑ GS Metrocity s½ là kênh đ§u tư đ§y kh£ năng, khi t¡o SÑ lưãng khan hi¿m và t¡o giá trË khai thác sau này cñc kó lÛn t¡i khu vñc nhà phÑ. điÃm đây trong tương lai s½ quy tå càng cÙng đÓng ngưÝi dân cñc kó lÛn s½ thúc đ©y trË giá khai thác thñc tiÅn cça mô hình chç phÑ GS Metrocity. Khách hàng có thà kinh doanh ho·c đ§u tư cho thuê s½ tuyÇt kì héa h¹n trong bÑi c£nh thË trưÝng b¥t đÙng s£n khu Nam hiÇn t¡i.

chung cư GS Metrocity Nhà Bè hãp cho Các c£ nhà https://duankhunam.com/ tr» có méc thu nh­p khiêm tÑn đang tìm cho mình ngôi chç vëa túi tiÁn ß thành phÑ HÓ Chí Minh. Cũng t¡o thà khai thác đ§u tư cho thuê và làm cça đà dành con t§m sau này.

Bài vi¿t này đưãc nhóm chuyên gia SaleReal Team và Nhïng cÙng sñ c­p nh­t të t­p đoàn GS E&C Hàn QuÑc.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""